Тръжна документация

ПОЯСНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ
РЕШЕНИE ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
ОБРАЗЕЦ ОФЕРТА
ЦЕНОВА ОФЕРТА
ОБРАЗЕЦ ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА 1
ОБРАЗЕЦ ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА 2
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
ОБЯВА
ДЕКЛАРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
ДОГОВОР